Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/2011, 54/2011 и 44/2013.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се листа стручних, академских и научних назива са назнаком звања одговарајућег степена студија из одговарајућих образовно-научних и образовно-уметничких области и скраћенице тих назива. Листа стручних, академских и научних назива (у даљем тексту: Листа) одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Стручни, академски, односно научни назив утврђује се студијским програмом, у складу са овим правилником и садржан је у дипломи и додатку дипломи које издаје високошколска установа која изводи студијски програм. У додатку дипломи може бити садржано и ближе одређење стручног, академског, односно научног назива, додавањем цртице иза тог назива и речи којима се назив ближе одређује.

Члан 3.

Стручни, академски, односно научни назив интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних студијских програма (у даљем тексту: ИМТ) и двопредметних студијских програма утврђује се у поступку акредитације студијског програма, на предлог високошколске установе. Утврђивање стручног, академског, односно научног назива ИМТ врши се методом комбиновањем целина или делова две најважније образовно-научне, односно образовно-уметничке области (у даљем тексту: области) студијског програма. Најважније области ИМТ и њихов редослед утврђују се на основу релативне величине наставног градива и броја ЕСПБ бодова области садржаних у ИМТ.

Члан 4.

Листа се усклађује са релевантним међународним класификацијама образовних профила и научних дисциплина и Националним оквиром квалификација.

Комплетан Правилник о Листи стручних, академских и научних назива можете преузети на:

Правилник о Листи стручних, академских и научних назива