Национални програми достојанственог рада (НПДР) су главни инструмент преко којег МОР пружа подршку својим чланицама. НПДР представља средњерочни оквир за планирање који усмерава рад МОР у једној држави у складу са приоритетима и општим циљевима око којих су се договорили влада, синдикати и послодавци.

Овај програмски документ је настао као резултат стратешког планирања активности МОР у Србији које се фокусирају на сарадњу за период од 2019. до 2022. године. Припремљен је у консултацијама са Владом Републике Србије, као и социјалним партнерима, а у циљу отварања нових радних места, проширења социјалне заштите, гарантовања права на раду и промовисања социјалног дијалога као кључне компоненте економске и социјалне политике. Истовремено, програм подржава националне развојне приоритете дате у Програму реформи политике запошљавања и социјалне политике Републике Србије и Националној Стратегији за родну равноправност (за период од 2016. до 2020. године.), предузима даље кораке по питању постизања циљева одрживог развоја (ЦОР, нарочито ЦОР 8) и дефинише допринос МОР са аспекта Оквира развојног партнерства 2016–2020, нарочито по питању трећег стуба који се односи на инклузивно тржиште рада и достојанствено запошљавање.

НПДР је формулисан на основу низа индивидуалних консултација и трипартитне радионице за планирање одржаној у септембру 2017. године.

Кључни изазови са којима се земља суочава по питању тржишта рада и социјалних политика су и даље висока незапосленост младих, високе стопе неактивности ове старосне групе и генерално ниске стопе запослености са израженим родним јазом. Забрињава и висок удео сиве економије. Подаци о сиромаштву показују да је велики проценат становништва у опасности од сиромаштва или социјалне искључености. Систем социјалне заштите се суочава са изазовима на пољу финансијске одрживости и није довољно добро усмерен. Промена Закона о раду која је у плану...

ПРОГРАМ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ