У новом измењеном Закону о инспекцијском надзору задржане су одредбе старог закона којим се дозвољава инспекторима рада да током надзора узимају изјаве запослених о томе да ли њихов послодавац крши закон, без обзира на то што раднике који то потврде излажу ризику од отказа.

По пријави портала www.radnik.rs да радницима у трговачком објекту у Љигу није плаћен прековремени рад, инспекторка рада је током надзора испитивала раднике да ли раде прековремено, али није вршила увид у то да ли послодавац води евиденцију о прековременом раду, што је дужна у складу са законом.

Инспекцијски надзор у Љигу: Радници изјавили да не раде прековремено

www.radnik.rs је пре неколико месеци добио анонимну пријаву да радници у једном трговачком објекту у Љигу раде прековремено и на дане празника, али да им се не исплаћује увећана зарада у складу са законом. Наиме, према Закону о раду, за прековремени рад (рад дужи од 40х недељно) исплаћује се увећана зарада најмање 26% од основице, а за рад на дан празника који је нерадни дан – најмање 110% од основице.

www.radnik.rs је упутио пријаву инспекцији рада у августу 2018. и тражио да инспекција провери наводе у анонимној пријави. www.radnik.rs у овом чланку неће наводи име послодавца на ког се односи пријава како не би угрозио радна места запослених.

Инспекторка рада Зорица Дугоњић потписала је обавештење које је послато порталу www.radnik.rs у ком се наводи да је током извршеног ванредног инспекцијског надзора код послодавца у Љигу „записнички констатовао да затечени на раду су изјавили да не раде прековремено ни на дан државног празника“. То значи да је инспекторка рада проверавала да ли радници раде прековремено тако што је узимала изјаве запослених о томе, али у обавештењу није споменуто да ли је од послодавца тражено да достави евиденцију прековременог рада, што би представљало писани доказ о евентуалном прековременом раду запослених.

Портал www.radnik.rs упутио је питање инспекторки на ово обавештење – Да ли је инспекторка током надзора проверила да ли послодавац врши дневну евиденцију прековременог рада у складу са законом? На ово питање нисмо добили одговор инспектора, па смо питања упутили Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у оквиру кога ради Инспекторат за рад.

Послодавац је, иначе, у складу са Законом о раду дужан да води дневну евиденцију о прековременом раду запослених (члан 55, став 6). Евиденција о прековременом раду представља редак, ако не и једини релевантан писани доказ о прековременом раду, уколико послодавац не исплаћује увећану зараду за прековремени рад.

На питање због чега је инспекторка током инспекцијског надзора у Љигу испитивала раднике да ли раде прековремено уместо да провери да ли послодавац води дневну евиденцију о прековременом раду, из Министарства за рад наводе да инспектору рада у конкретном случају „није стављена на увид дневна евиденција о прековременом раду запослених“.

„Ради правилног утврђивања чињеничног стања, инспектор рада је у складу са својим овлашћењима записником констатовао изјаву запослених затечених на раду да код послодавца нема прековременог рада и рада на дан државног празника“, пише у одговору.

Законом о инспекцијском надзору је прописано да послодавац после извршеног инспекцијског надзора добија записник од инспектора. Саставни део записника су изјаве запослених које је испитивао инспектор рада, што значи да ће послодавац знати ако је запослени дао изјаву инспектору која указује на незаконитости у раду послодавца.

У одговору порталу www.radnik.rs Министарство најављује да ће спровести нови инспекцијски надзор код истог послодавца у Љигу.

„Контролисаће се и да ли послодавац води дневну евиденцију о прековременом раду, као и евиденцију о радном времену. Такође, уколико не постоји уредна евиденција о радном времену, инспектор рада ће узети изјаве запослених и послодавца на околности везане за постојање прековременог рада“, додају из Министарства.

Послодавац који не води дневну евиденцију о прековременом раду запослених, према Закону о раду, кажњава се за прекршај новчаном казном од 150.000 до 300.000 динара, а предузетник са казном од 50.000 до 150.000 динара.

Одбијен предлог www.radnik.rs за измену Закона о инспекцијском надзору

На последице узимања изјава запослених током инспекцијског надзора www.radnik.rs указао је први пут прошле 2017. године. Бивши радник фирме „Албон“ Владимир Божић остао је без посла након што је током надзора потврдио инспектору рада да му је противзаконито одређен прековремени рад, писао је www.radnik.rs.

www.radnik.rs је због тога током јавне расправе пре два месеца упутио приговор на Нацрт закона о изменама и допунама закона о инспекцијским надзору, чији је предлагач Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Указали смо на то да, према том нацрту закона, инспектор има неограничено овлашћење да узима писане и усмене изјаве запослених и радно ангажованих током надзора без обзира на то што је реч о лицима која могу бити изложена одмазди (погоршање услова рада, отказ итд.) у случају да укажу на неправилности јер послодавац има увид у изјаве које радници дају. www.radnik.rs је предложио да се та надлежност инспектора ограничи, односно да инспектор може да узима изјаве радника само онда када чињенице није могуће утврдити увидом у документацију послодавца.

Овај предлог није усвојен, а Скупштина Србије усвојила је Закон о изменама и допунама закона о инспекцијском надзору 7. децембра 2018. У измењеном, као и у старом Закону о инспекцијском надзору, стоји одредба по којој је инспектор овлашћен да узима писане и усмене изјаве, између осталог, и запослених или радно ангажованих лица ради утврђивања чињеница.

Инспектор је овлашћен и у складу са Законом о раду да у поступку инспекцијског надзора „узима изјаве од послодавца, одговорних лица, запослених и других лица која се затекну на раду код послодавца” (члан 268а).

Преузето са сајта: www.radnik.rs

mki

Прочитајте и ово: Жене као менаџери живота