Шта треба да знате о МОБИНГУ – III део

И послодавац и запослени дужни су да поштују достојанство једни других и да настоје да поштују правила понашања у вези с превенцијом и заштитом од злостављања на раду. Послодавац је дужан да организује рад тако да спречи појаву злостављања и да запосленог заштити од злостављања. Уз то, он је дужан да запосленог пре ступања на рад писмено обавести о забрани злостављања и да обавештава и оспособљава запослене и њихове представнике да препознају узроке, облике и последице злостављања.

Запослени имају законску обавезу да се уздрже од злостављања и злоупотребе права на заштиту од злостављања, и да се одазову позиву послодавца да се информишу о злостављању.

Могући облици злостављања

Понашања од којих се треба уздржавати, дефинисана су чланом 12. Правилника. Ради превенције од злостављања и сексуалног узнемиравања послодавац и запослени треба да се нарочито уздрже од:

а) понашања која се односе на немогућност одговарајућег комуницирања, као што су:

 • неоправдано и намерно онемогућавање запосленог да изнесе своје мишљење, као и неоправдано прекидање запосленог у говору
 • обраћање уз вику, претњу и вређање
 • узнемиравање запосленог путем телефонских позива и других средстава за комуникацију, ако то није у вези са радним процесом и послом који запослени обавља
 • друга истоврсна понашања

б) понашања која могу да доведу до нарушавања добрих међуљудских односа, као што су:

 • игнорисање присуства запосленог, односно запослени се намерно и неоправдано изолује од других запослених тако што се избегава и прекида комуникација са њим
 • неоправдана физичка изолација запосленог из радне околине
 • неоправдано одузимање запосленом средства потребних за обављање посла
 • неоправдано непозивање на заједничке састанке
 • неоправдана забрана комуницирања са запосленим
 • друга истоврсна понашања

в) понашања која могу да доведу до нарушавања личног угледа запосленог, као што су:

 • вербално нападање, исмејавање, оговарање, измишљање прича, ширење неистина о запосленом уопште и у вези са његовим приватним животом
 • негативно коментарисање личних карактеристика запосленог
 • имитирање гласа, гестова и начина кретања запосленог
 • понижавање запосленог погрдним и деградирајућим речима
 • друга истоврсна понашања

г) понашања која могу да доведу до нарушавања професионалног интегритета запосленог, као што су:

 • неоправдане сталне критике и омаловажавања резултата рада запосленог
 • недавање радних задатака запосленом које није оправдано потребама процеса рада
 • неоправдано онемогућавање запосленог да извршава радне задатке
 • давање понижавајућих радних задатака којих су испод нивоа знања и квалификација
 • давање тешких задатака или оних који су изнад нивоа знања и квалификација
 • одређивање непримерених рокова за извршење радних задатака
 • честа промена радних задатака или неоправдана прекидања у раду, која нису условљена процесом рада
 • неоправдано прекомерно надзирање рада
 • намерно и неоправдано ускраћивање или задржавање информација које су у вези с послом
 • манипулисање са садржином и пословним циљевима запосленог
 • злонамерно, односно злоупотребом овлашћења давање радних задатака који нису у вези са пословима за које је запослени радно ангажован
 • неоправдана, неоснована или прекомерна употреба камера и других техничких средстава којима се омогућава контрола запослених
 • неоправдано и намерно искључивање запосленог из образовања, стручног оспособљавања и усавршавања запослених
 • друга истоврсна понашања

д) понашања која могу да доведу до нарушавања здравља запосленог, као што су:

 • неоправдане сталне претње (нпр. раскидом радног односа, односно отказом уговора о раду или другог уговора) и притисци којима се запослени држи у сталном страху
 • претња да ће се против запосленог применити физичка сила
 • физичко узнемиравање које нема елементе кривичног дела
 • намерно изазивање конфликата и стреса
 • друга истоврсна понашања

ђ) понашања која би се могла сматрати сексуалним узнемиравањем, као што су:

 • понижавајући и непримерени коментари и поступци сексуалне природе
 • покушај или извршење непристојног и нежељеног физичког контакта
 • навођење на прихватање понашања сексуалне природе уз обећавање награде, претњу или уцену
 • друга истоврсна понашања

Дакле, по слову закона злостављање постоји ако су кумулативно испуњени услови:

 • да постоји понашање наведено у члану 12. Правилника, или друго понашање којим се нарушава достојанство запосленог
 • да се та понашања понављају више пута у одређеном временском период (шест месеци), тако да се може сматрати континуираним понашањем, и
 • да на страни лица које врши такво понашање постоји намера повреде достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета и нарушавања здравља запосленог

Начини заштите од злостављања

У зависности од начина, степена и врсте злостављања, и од тога ко је осумњичен за злостављање, постоји неколико поступака заштите. По правилу, прво треба да унутар фирме покренеш поступак заштите посредовањем између тебе и злостављача, у којем треба наћи решење прихватљиво за обе стране. Тек ако посредовање не успе, против злостављача можеш да поднесеш тужбу суду. Међутим, пошто се захтев за покретање поступка заштите од злостављања унутар фирме подноси директору (односно предузетнику), ако те злоставља баш он, не мораш да подносиш захтев, већ можеш одмах да се обратиш суду.

У неким ситуацијама, без обзира на друге облике заштите, против онога ко те злоставља можеш и да поднесеш кривичну пријаву јавном тужиоцу.

ПОД ЗЛОСТАВЉАЊЕМ РАДНИКА СЕ НЕ СМАТРА: 

 • одлука, решење, понуда анекса уговора о раду, упозорење и др., којим је решавано о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, против кога запослени има право на заштиту у поступку прописаном посебним законом
 • ускраћивање и онемогућавање права из радног односа не исплаћивање зараде и других примања, одређивање прековременог рада супротно закону, ускраћивање права на дневни, недељни или годишњи одмор и др.
 • радна дисциплина која је у функцији боље организације посла, • активности које су оправдане за остваривање безбедности и здравља на раду
 • дискриминација у вези са којим се заштита обезбеђује у складу са посебним законом
 • повремене разлике у мишљењима, проблеми и конфликти у вези са обављањем послова и радних задатака, осим ако исти немају за циљ да повреде или намерно увреде запосленог и др.

Наставиће се

Прочитајте и ово: Менаџмент речима