Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Србије данас је саопштио да је изменама закона о ПИО предвиђено да грађанима који се самостално укључују у обавезно осигурање, а не плате допринос у року од шест месеци од дана доспелости, престаје својство осигураника.

Рок доспелости је 15. у месецу за сваки претходни месец у години.

Изменама закона ће се утврдити и престанак осигурања осигураницима који пре 30. септембра ове године нису платили допринос у року од шест месеци од дана доспелости, било због тога што су плаћали доприносе за ПИО на нижу основицу од утврђене за тај период или су нередовно измиривали обавезе.

Ти осигураници неће моћи да накнадно уплате доприносе за период за који он није плаћен шест месеци од дана доспелости.

Подаци осигураника који су доприносе за ПИО уплаћивали у тачном износу и у року доспелости, региструју се у матичној евиденцији и представљају основ за обрачун пензија када се за то стекну правни услови.

Лица која се добровољно определе за самосталну уплату, чак и ако им је решењем ПИО фонда престало својство осигураника, могу поново да поднесу захтев и приступе обавезном осигурању, поштујући нову законску норму о редовности уплате доприноса за ПИО, преноси Бета.

У саопштењу се наводи да од уплате за јануар 2019. важе нове основице осигурања које су за 3,76 одсто више у односу на претходну годину, а грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања.

По закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 23.921 динара, а највиша пет просечних плата, односно 341.725 динара.

Допринос за ПИО је 26 одсто, па ће месечни издатак за самосталну уплату доприноса за ПИО бити од 6.219 динара до 88.848 динара.

Грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да поднесу захтев за престанак уплате.

Право на самосталну уплату доприноса имају лица која су ван осигурања, старија су од 15 година, имају пребивалиште у Србији, нису корисници пензије остварене у Србији или у држави са којом је закључен међународни уговор о социјалном осигурању.

(Извор: Политика)