Необјављено

Уверени у заједничке интересе Универзитет МБ Београд и Комора менаџера људских ресурса заједно у развоју.

Уверени у заједничке интересе на изградњи, одржавању и унапређењу професионалног и партнерског односа из менаџмента људских ресурса за решавање изазова у управљању људима који утичу на ефикасност и одрживост својих организација и заједница, Комора менаџера људских ресурса Србије и Универзитет МБ Београд, закључили су Меморандум о пословно техничкој сарадњи.

универзитет и комора

Овим меморандумом потписници Доц. др Срећко Стаменковић директор Коморе и ректор Универзитета МБ, Проф. др Душан Регодић, споразумели су се да сарађују у унапређењу и развоју менаџмента/управљања људима, подизању свести о значају квалитетног, поштеног, праведног, етичког односа између послодавца и запослених, општем унапређењу квалитета радних односа, као и другим пословима од обостраног интереса. Споразум је потписан у циљу увећања потенцијала потписница, развоја потенцијала клијената и сарадника, стручне помоћи у обуци за обављање послова из менаџмента људи, едукације, заједничких пројеката и тренинга, промовисања добре праксе страна потписница из области образовања, научноистраживачке делатности, стручне едукације, радних односа, менаџмента и других области од заједничког интереса, дуалног образовања.

Београд, 2. април.

ИЗДВАЈАМО ЗА ВАС

Комора менаџера људских ресурса Србије

www.komoramljr.rs

www.najboljiusrbiji.rs

www.nacionalnaakademija.rs

www.resurs.rs