Комора менаџера људских ресурса Србије, прва је увела програм лиценцирања за област менаџмента/управљања људским ресурсима, са којим се уводе препознатљиви највиши стандарди у обављању послова из менаџмента људских ресурса.

Комора менаџера људских ресурса Србије је законски носилац интелектуалног и ауторског права на ПРОГРАМ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ради стицања неопходних компетенција за полагање испита за стицање лиценце Коморе менаџера људских ресурса.

Програм се одвија по принципима и методологији Института за менаџмент људских ресурса Србије, Коморе менаџера људских ресурса Србије а који се заснивају на темељима Удружења менаџера људских ресурса (SHRM) и Харвардског концепта управљања људским ресурсима.

Носиоци лиценци Коморе су особе које су доказане и валидне као стручњаци из области менаџмента људских ресурса и које организације које обављају своју делатност у Републици Србији препознају као такве.

Као професионалци, одговорни смо за додавање вредности организацијама којима служимо и етичком успеху (или неуспеху) тих организација. Као заговорници ове професије, бавећи се послом управљања људским ресурсима, повећавамо њену вредност и прихватамо професионалну одговорност за наше појединачне одлуке и поступке. Такође, нашим радом и деловањем градимо поштовање, кредибилитет и стратешки значај за нашу професију у организацијама, пословној заједници и заједницама у којима радимо.

СВРХА ЛИЦЕНЦИРАЊА

Менаџмент или управљање људским ресурсима је мултифункционална дисциплина, која захтева од људи, који се баве овом професијом, широки или боље речено велики опсег знања, која су углавном из друштвених наука, почев од права (радног), андрагогије, психологије, менаџмента, безбедности и заштите на раду. Код нас 65 % студената заврши неки од факултета друштвеног усмерења. У менаџменту људских ресурса раде људи који су завршили географију, педагогију, права, психологију, историју, филологију (језике), маркетинг. На овим факултетима (редовним студијама), не постоји предмет (или предмети), са којим се детаљно изучава менаџмент људских ресурса, нити се покривају области (сва поља) која су неопходна за добро обављање посла и која су у складу са европским, светским или боље речено научним стандардима.

Сврха програма је да се омогући полазницима да на једном месту добију сва потребна и релевантна знања, да чују искуства других људи, да стекну све потребне вештине и да овладају са коришћењем потребних алата, добију неопходне алате како би обављали послове из области менаџмента људских ресурса на квалитетан, професионалан тј. стручан начин који задовољава интересе како послодавца тако и запослених.

ЦИЉ ЛИЦЕНЦИРАЊА

Циљ програма је да потенцијалним кандидатима, менаџерима, бизнисменима, руководиоцима одговорним за управљање људима у организацијама, као и члановима шире друштвене, пословне и академске заједнице, понуде један целовит садржај који ће их кроз разумевање значења, значаја и апликације стратешког менаџмента људским ресурсима, те усвајања карактеристика, начина креативног размишљања и понашања менаџера и запослених као кључних актера наведених процеса, додатно оспособити да успешно воде различите бизнисе, компаније, агенције и друге типове организација. Садржај овог програма је фокусиран на целовито сагледавање менаџмента људским ресурсима кроз шири сет менаџерских алата и концепата који су компатибилно повезани и међусобно се надопуњују у смислу сагледавања филозофије развоја људских ресурса и феномена управљања људима кроз призму дигиталног друштва у којем данас живимо и радимо.

У ширем контексту циљеви програма улазе и у подручје развоја организацијске културе друштва кроз презентовање великог броја позитивних решења за националну економију у смислу раста њене конкурентности и компетитивности. Ширење културе посвећености позитивном систему вредности, послу и организацији засновано је на принципима креативног размишљања, иновативног понашања које почива на високим етичким стандардима.

Ако је топ менаџер компаније, агенције или неког другог типа организације, као изузетна вредност, способан да примени основне аспекте менаџмента људским ресурсима, та организација, а кроз организацију и држава ће као целине имати боље и стабилније кључне компетенције како на микроекономском тако и на макроекономском нивоу.

Две компаније, односно организације, које се баве идентичним бизнисом, идентично су технолошки опремљене и имају исти број запослених са сличним карактеристикама и просеком њихове старости, могу остваривати сасвим различите пословне резултате у зависности од тога на који начин је обликован менаџмент људским ресурсима у оквиру њих.

Без обзира о којем базичном типу организације се ради људски ресурси представљају носиоце заједничких вредности на бази којих организације могу дугорочно градити своје конкурентске предности што им фактички осигурава дугорочан опстанак или њихов даљи развој кроз досезање њихових основних стратегијских изазова.

Лидерство, мотивација, инспирација, радна атмосфера, организациона култура и сви остали битни елементи вођења, који дефинишу начин функционисања сваке организације, зависе од људи који су у њима запослени, начина награђивања тих људи и односа топ-менаџмента према њима, што у крајњој консеквенци поново намеће питање инструмената који се примењују кроз аплицирани менаџмент људским ресурсима у датој организацији. Менаџмент људским ресурсима је посебна филозофија, коју промовише топ-менаџмент кроз пословну идеологију заједно са менаџером људских ресурса, а она прожима организацију као целину третирајући на посебан начин све њене делове, и остварујући тако своје стратешке циљеве опредмећене у високом задовољству запослених, купаца, власника, менаџмента и друштвене заједнице у целости тако да се може рећи да је менаџмент људским ресурсима пресудно важан како за појединце и поједине компаније, тако и за друштво у целини.

Сажето циљ програма је стицање и развој свих неопходних компетенција (знања, способности и вештина), исказаним путем Система за стицање лиценци Коморе менаџера људских ресурса Србије, како би особе након завршетка обуке, обављале послове из области менаџмента људских ресурса, стручно, одговорно и по највишим стандардима постављеним од стране послодавца, запослених и заједнице у којој раде.

ОПШТИ ИСХОДИ УЧЕЊА

Стицање и развој свих неопходних компетенција (знања, способности и вештина), из стратешког менаџмента, планирања и запошљавања, развоја запослених, награђивања запослених, радног законодавства, управљања ризиком (менаџмент ризика).

ВРСТЕ ЛИЦЕНЦИ КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА: ЛССЉР - LHRPA

Лиценцирани Стручни Сарадник за Људске Ресурсе - Licensed Human Resources Professional Associate

Акредитив Лиценцирани Стручни Сарадник за Људске Ресурсе је посебно дизајниран за особе које почињу своју каријеру у менаџменту људских ресурса. Лиценца се фокусира на помагање организацијама и послодавцима да препознају кандидате за посао, који су носиоци лиценце, као стручњаке који разумеју тактичке и оперативне (административно-техничке) задатке који се односе на радне односе и управљање људским ресурсима.

Стицање лиценце подразумева полагање испита који се састоји од 100 питања са вишеструким избором и 25 предтест питања. Време тестирања је до два сата. Лиценца важи четири године, након стицања и може се одржати/продужити презентовањем остварених услова за релиценцирање или поновним полагањем испита.

Да би се испунили захтеви за полагање испита и добијање акредитива Лиценцирани Стручни Сарадник за Људске Ресурсе; ЛССЉР - LHRPA (Licensed Human Resources Professional Associate), морате имати најмање диплому високе школе. Искуство у менаџменту људских ресурса није потребно јер је ово акредитив заснован на знању.

Формат и дужина испита:

 • Време испита: 2 сата;
 • Дужина испита: 100 заданих питања (углавном вишеструки избор) + 25 предтест питања;

Шта је покривено?

 • Стратешки менаџмент - 12%
  • Шта је менаџмент?
  • Шта је организовање?
  • Шта је менаџер?
  • Менаџмент људских ресурса
  • Улога људских ресурса у организацији
  • Стратешко планирање
  • Процена интерног и спољашњег окружења
  • Евалуација стратешког доприноса људских ресурса
  • Етичка решења за организацију
  • Политика људских ресурса
  • Стратешки утицај организационе правде на менаџмент људских ресурса
  • Људски ресурси и законска регулатива
 • Планирање и запошљавање - 26%
  • Законска регулатива која утиче на права запослених
  • Потреба организације за радницима
  • Анализа посла
  • Регрутовање
  • Селекција људских ресурса
  • Социјализација и оријентација запослених
  • Стратегија укључивања запослених
  • Процедуре у менаџменту људских ресурса
  • Одлазак из организације
  • Вођење документације у области рада
 • Развој људских ресурса - 17%
  • Дефинисање основних појмова
  • Законска регулатива која утиче на развој људских ресурса
  • Развој људских ресурса и организација
  • Иницијативе организационог развоја - Учење код одраслих и мотивација
  • Тренинг и развој
  • Менаџмент талентом
  • Развој лидера
  • Менаџмент перформансама
 • Награђивање запослених - 16%
  • Утицај законске регулативе на награђивање запослених
  • Стратешки фокус организације на награђивање запослених
  • Компензациона структура
  • Компензациони систем
  • Програми бенефита за запослене
  • Бенефити у државној служби
  • Oдложени планови надокнаде
  • Остали неструктурни бенефити
  • Компензациони програми и програми бенефита за интернационалне запослене
  • Евалуација награђивања запослених и комуникација са запосленима
 • Радно законодавство - 22%
  • Појам, предмет, методи и значај радног права
  • Настанак, развој и место радног права у правном систему
  • Извори радног права
  • Основна начела радног права
  • Радни однос
  • Заснивање радног односа
  • Рад ван радног односа и самозапошљавање
  • Индивидуални радни однос
  • Колективно радно право и колективни радни односи
  • Надзор над применом прописа о раду
  • Радни односи у државним органима
  • Радни односи у органима аутономне покрајине и органима локалне самоуправе
 • Управљање ризиком - 7%
  • Организациони ризик
  • Утицај законске регулативе
  • Сигурност
  • Здравље
  • Сигурност
  • Приватност

ЛИЦЕНЦА: ЛСЉР - LEHR

Лиценцирани Стручњак за Људске Ресурсе – Licensed Expert of Human Resources

Лиценца се фокусира на имплементацију програма, тактику и оперативну оријентацију, законе и прописе који се односе на рад, радне односе који директно утичу на праксу управљања људских ресурса. Стручњаци за менаџмент људских ресурса који су носиоци ове лиценце у пракси обично заузимају положај који одговара вишем ауторитету попут шефа или менаџера и одговорни су за тим/одељење људских ресурса а не за организациону целину попут сектора или департмента.

Стицање лиценце захтева пролазну оцену на заснованом тесту (150 питања са вишеструким избором). Тест траје до три сата. Лиценца важи четири године ако је кандидат прошао. За релиценцирање је потребно документовано радно време или добијени бодови од Института за менаџмент људских ресурса приликом завршетка одговарајућег усавршавања, или поновно полагање испита.

Да бисте испунили захтеве за полагање испита и добијање акредитива Лиценцирани Стручњак за Људске Ресурсе, ЛСЉР – LEHR (Licensed Expert of Human Resources), морате да:

 • Имате најмање једну годину искуства у професионалној позицији за људске ресурсе + минимум мастер диплому факултета;
 • Имате најмање две године искуства на професионалној позицији у области менаџмента људских ресурса + диплому факултета;
 • Имате најмање четири године искуства на професионалној позицији за људске ресурсе + диплому високе школе;

Формат и дужина испита

 • Време испита: 3 сата;
 • Дужина испита: 150 заданих питања (углавном вишеструки избор) + 25 предтест питања;

Шта је покривено?

 • Стратешки менаџмент - 15%
  • Шта је менаџмент?
  • Шта је организовање?
  • Шта је менаџер?
  • Менаџмент људских ресурса
  • Улога људских ресурса у организацији
  • Стратешко планирање
  • Процена интерног и спољашњег окружења
  • Евалуација стратешког доприноса људских ресурса
  • Етичка решења за организацију
  • Политика људских ресурса
  • Стратешки утицај организационе правде на менаџмент људских ресурса
  • Људски ресурси и законска регулатива
 • Планирање и запошљавање - 22%
  • Законска регулатива која утиче на права запослених
  • Потреба организације за радницима
  • Анализа посла
  • Регрутовање
  • Селекција људских ресурса
  • Социјализација и оријентација запослених
  • Стратегија укључивања запослених
  • Процедуре у менаџменту људских ресурса
  • Одлазак из организације
  • Вођење документације у области рада
 • Развој људских ресурса - 16%
  • Дефинисање основних појмова
  • Законска регулатива која утиче на развој људских ресурса
  • Развој људских ресурса и организација
  • Иницијативе организационог развоја
  • Учење код одраслих и мотивација
  • Тренинг и развој
  • Менаџмент талентом
  • Развој лидера
  • Менаџмент перформансама
 • Награђивање запослених - 12%
  • Утицај законске регулативе на награђивање запослених
  • Стратешки фокус организације на награђивање запослених
  • Компензациона структура
  • Компензациони систем
  • Програми бенефита за запослене
  • Бенефити у државној служби
  • Одложени планови надокнаде
  • Остали неструктурни бенефити
  • Компензациони програми и програми бенефита за интернационалне запослене
  • Евалуација награђивања запослених и комуникација са запосленима
 • Радно законодавство - 28%
  • Појам, предмет, методи и значај радног права
  • Настанак, развој и место радног права у правном систему
  • Извори радног права
  • Основна начела радног права
  • Радни однос
  • Заснивање радног односа
  • Рад ван радног односа и самозапошљавање
  • Индивидуални радни однос
  • Колективно радно право и колективни радни односи
  • Надзор над применом прописа о раду
  • Радни односи у државним органима
  • Радни односи у органима аутономне покрајине и органима локалне самоуправе
 • Управљање ризиком - 7%
  • Организациони ризик
  • Утицај законске регулативе
  • Сигурност
  • Здравље
  • Сигурност
  • Приватност

ЛИЦЕНЦА: ЛССЉР - LSEHR

Лиценцирани Сениор Стручњак за Људске Ресурсе – Licensed Senior Expert of HR

Овај акредитив је за виша руководства из менаџмента људских ресурса који су овладали стратешким и политичким аспектима управљања људским ресурсима. Фокус је на планирању, стратегији и намењен је онима који имају крајњу одговорност у сектору/департменту или одељењу за људске ресурсе.

Стицање лиценце, захтева полагање и успешан завршетак испита од 150 + 25 предтест питања, вишеструког избора. Ресертификација захтева демонстрацију сталних сати развоја и усавршавања, 60 бодова добијених од Института за менаџмент људских ресурса или поновно полагање испита.

Да бисте испунили захтеве за полагање испита и добијање акредитива Лиценцирани Сениор Стручњак за Људске Ресурсе; ЛССЉР - LSEHR (Licensed Senior Expert of HR), морате да:

 • Имате најмање две године искуства на професионалној позицији за људске ресурсе + минимум мастер диплому факултета;
 • Имате најмање три године искуства на професионалној позицији у области менаџмента људских ресурса + диплому факултета;
 • Имате најмање пет година искуства на професионалној позицији за људске ресурсе + диплому високе школе;

Формат и дужина испита

 • Време испита: 3 сата;
 • Дужина испита: 150 заданих питања (углавном вишеструки избор) + 25 предтест питања;

Шта је покривено?

 • Стратешки менаџмент - 22%
  • Шта је менаџмент?
  • Шта је организовање?
  • Шта је менаџер?
  • Менаџмент људских ресурса
  • Улога људских ресурса у организацији
  • Стратешко планирање
  • Процена интерног и спољашњег окружења
  • Евалуација стратешког доприноса људских ресурса
  • Етичка решења за организацију
  • Политика људских ресурса
  • Стратешки утицај организационе правде на менаџмент људских ресурса
  • Људски ресурси и законска регулатива
 • Планирање и запошљавање - 18%
  • Законска регулатива која утиче на права запослених
  • Потреба организације за радницима
  • Анализа посла
  • Регрутовање
  • Селекција људских ресурса
  • Социјализација и оријентација запослених
  • Стратегија укључивања запослених
  • Процедуре у менаџменту људских ресурса
  • Одлазак из организације
  • Вођење документације у области рада
 • Развој људских ресурса - 22%
  • Дефинисање основних појмова
  • Законска регулатива која утиче на развој људских ресурса
  • Развој људских ресурса и организација
  • Иницијативе организационог развоја
  • Учење код одраслих и мотивација
  • Тренинг и развој
  • Менаџмент талентом
  • Развој лидера
  • Менаџмент перформансама
 • Награђивање запослених - 12%
  • Утицај законске регулативе на награђивање запослених
  • Стратешки фокус организације на награђивање запослених
  • Компензациона структура
  • Компензациони систем
  • Програми бенефита за запослене
  • Бенефити у државној служби
  • Oдложени планови надокнаде
  • Остали неструктурни бенефити
  • Компензациони програми и програми бенефита за интернационалне запослене
  • Евалуација награђивања запослених и комуникација са запосленима
 • Радно законодавство - 19%
  • Појам, предмет, методи и значај радног права
  • Настанак, развој и место радног права у правном систему
  • Извори радног права
  • Основна начела радног права
  • Радни однос
  • Заснивање радног односа
  • Рад ван радног односа и самозапошљавање
  • Индивидуални радни однос
  • Колективно радно право и колективни радни односи
  • Надзор над применом прописа о раду
  • Радни односи у државним органима
  • Радни односи у органима аутономне покрајине и органима локалне самоуправе
 • Управљање ризиком - 7%
  • Организациони ризик
  • Утицај законске регулативе
  • Сигурност
  • Здравље
  • Сигурност
  • Приватност

ЛИЦЕНЦА: ЛМЉР - LMHR

Лиценцирани Менаџер Људских Ресурса - Licensed Manager for HR

Лиценцирани Менаџер Људских Ресурса , ЛМЉР– LMHR (Licensed Manager of HR), је за оне професионалце који имплементирају политику и стратегију организације за рад, радне односе, запослене, служе као референтна тачка за запослене и заинтересоване стране, пружају услуге из управљања људским ресурсима и обављају оперативне функције. Лиценцирање испитује теме као што су лидерство и управљање, етичка пракса, пословна способност, управљање односима, консултације, критичка процена, глобална и културна ефикасност и комуникација.

Стицање лиценце, Лиценцирани Менаџер Људских Ресурса , ЛМЉР– LMHR (Licensed Manager of HR), захтева од кандидата да положи испит који се састоји од 150 питања + 25 предтест питања, која су комбинација знања и ситуационих процена.

Да бисте испунили захтеве за полагање испита и добијање лиценце, Лиценцирани Менаџер Људских Ресурса , ЛМЉР– LMHR (Licensed Manager of HR), морате да:

 • Имате најмање пет година искуства на професионалној позицији за људске ресурсе + минимум мастер диплому факултета;
 • Имате најмање седам година искуства на професионалној позицији у области менаџмента људских ресурса + диплому факултета;
 • Имате најмање десет година искуства на професионалној позицији за људске ресурсе + диплому високе школе;

Формат и дужина испита

 • Време испита: 3 сата;
 • Дужина испита: 150 заданих питања (углавном вишеструки избор) + 25 предтест питања;

Шта је покривено?

 • Стратешки менаџмент - 28%
  • Шта је менаџмент?
  • Шта је организовање?
  • Шта је менаџер?
  • Менаџмент људских ресурса
  • Улога људских ресурса у организацији
  • Стратешко планирање
  • Процена интерног и спољашњег окружења
  • Евалуација стратешког доприноса људских ресурса
  • Етичка решења за организацију
  • Политика људских ресурса
  • Стратешки утицај организационе правде на менаџмент људских ресурса
  • Људски ресурси и законска регулатива
 • Планирање и запошљавање - 16%
  • Законска регулатива која утиче на права запослених
  • Потреба организације за радницима
  • Анализа посла
  • Регрутовање
  • Селекција људских ресурса
  • Социјализација и оријентација запослених
  • Стратегија укључивања запослених
  • Процедуре у менаџменту људских ресурса
  • Одлазак из организације
  • Вођење документације у области рада
 • Развој људских ресурса - 14%
  • Дефинисање основних појмова
  • Законска регулатива која утиче на развој људских ресурса
  • Развој људских ресурса и организација
  • Иницијативе организационог развоја
  • Учење код одраслих и мотивација
  • Тренинг и развој
  • Менаџмент талентом
  • Развој лидера
  • Менаџмент перформансама
 • Награђивање запослених - 11%
  • Утицај законске регулативе на награђивање запослених
  • Стратешки фокус организације на награђивање запослених
  • Компензациона структура
  • Компензациони систем
  • Програми бенефита за запослене
  • Бенефити у државној служби
  • Oдложени планови надокнаде
  • Остали неструктурни бенефити
  • Компензациони програми и програми бенефита за интернационалне запослене
  • Евалуација награђивања запослених и комуникација са запосленима
 • Радно законодавство - 28%
  • Појам, предмет, методи и значај радног права
  • Настанак, развој и место радног права у правном систему
  • Извори радног права
  • Основна начела радног права
  • Радни однос
  • Заснивање радног односа
  • Рад ван радног односа и самозапошљавање
  • Индивидуални радни однос
  • Колективно радно право и колективни радни односи
  • Надзор над применом прописа о раду
  • Радни односи у државним органима
  • Радни односи у органима аутономне покрајине и органима локалне самоуправе
 • Управљање ризиком - 3%
  • Организациони ризик
  • Утицај законске регулативе
  • Сигурност
  • Здравље
  • Сигурност
  • Приватност

ЛИЦЕНЦА: ЛДЉР - LDHR

Лиценцирани Директор Људских Ресурса - Licesed Director of Human Resources

Лиценца се фокусира на развој стратегија и лидерства у менаџменту људских ресурса и препоручује се високим професионалцима за људске ресурсе. Теме које се истражују укључују руковођење/управљање области људских ресурса у организацијама које имају сектор или департмент људских ресурса са најмање 5 запослених који су одговорни за запошљавање, анализу и аналитику, развој, вредновање, заштиту на раду, односе међу запосленима, односе са синдикатима и развој текућих циљева организације.

Стицање лиценце, Лиценцирани Директор Људских Ресурса, ЛДЉР – LDHR (Licesed Director of Human Resources) захтева од кандидата да има положен испит који се састоји од 150 питања, заснованих на знању и ситуацији.

Да бисте испунили захтеве за полагање овог испита и акредитива Лиценцирани Директор Људских Ресурса, ЛДЉР – LDHR (Licesed Director of Human Resources), морате да:

 • Имате најмање седам година искуства на професионалној позицији за људске ресурсе + минимум мастер диплому факултета;
 • Имате најмање десет година искуства на професионалној позицији у области менаџмента људских ресурса + диплому факултета;

Формат и дужина испита?

 • Време испита: 3 сата;
 • Дужина испита: 150 заданих питања (углавном вишеструки избор) + 25 предтест питања;

Шта је покривено?

 • Стратешки менаџмент - 40%
  • Шта је менаџмент?
  • Шта је организовање?
  • Шта је менаџер?
  • Менаџмент људских ресурса
  • Улога људских ресурса у организацији
  • Стратешко планирање
  • Процена интерног и спољашњег окружења
  • Евалуација стратешког доприноса људских ресурса
  • Етичка решења за организацију
  • Политика људских ресурса
  • Стратешки утицај организационе правде на менаџмент људских ресурса
  • Људски ресурси и законска регулатива
 • Планирање и запошљавање - 12%
  • Законска регулатива која утиче на права запослених
  • Потреба организације за радницима
  • Анализа посла
  • Регрутовање
  • Селекција људских ресурса
  • Социјализација и оријентација запослених
  • Стратегија укључивања запослених
  • Процедуре у менаџменту људских ресурса
  • Одлазак из организације
  • Вођење документације у области рада
 • Развој људских ресурса - 12%
  • Дефинисање основних појмова
  • Законска регулатива која утиче на развој људских ресурса
  • Развој људских ресурса и организација
  • Иницијативе организационог развоја
  • Учење код одраслих и мотивација
  • Тренинг и развој
  • Менаџмент талентом
  • Развој лидера
  • Менаџмент перформансама
 • Награђивање запослених - 12%
  • Утицај законске регулативе на награђивање запослених
  • Стратешки фокус организације на награђивање запослених
  • Компензациона структура
  • Компензациони систем
  • Програми бенефита за запослене
  • Бенефити у државној служби
  • Одложени планови надокнаде
  • Остали неструктурни бенефити
  • Компензациони програми и програми бенефита за интернационалне запослене
  • Евалуација награђивања запослених и комуникација са запосленима
 • Радно законодавство - 21%
  • Појам, предмет, методи и значај радног права
  • Настанак, развој и место радног права у правном систему
  • Извори радног права
  • Основна начела радног права
  • Радни однос
  • Заснивање радног односа
  • Рад ван радног односа и самозапошљавање
  • Индивидуални радни однос
  • Колективно радно право и колективни радни односи
  • Надзор над применом прописа о раду
  • Радни односи у државним органима
  • Радни односи у органима аутономне покрајине и органима локалне самоуправе
 • Управљање ризиком - 3%
  • Организациони ризик
  • Утицај законске регулативе
  • Сигурност
  • Здравље
  • Сигурност
  • Приватност

Након успешно завршене обуке кандидати могу полагати испит за стицање лиценце из менаџмента људских ресурса. Сви кандидати који прођу обуку организовану од стране Коморе менаџера људских ресурса Србије, приликом прве пријаве ослобођени су накнаде приликом подношења захтева за полагање испита.

Полагање лиценцног испита спроводи се на лични захтев кандидата, у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса Србије.


Прочитајте и ово: Пријава за обуку за стицање лиценце Коморе менаџера људских ресурса Србије