Начини на које Национална служба за запошљавање подржава послодавце и помаже у решавању њихових проблема су:

1. Посредовање у запошљавању:

Национална служба за запошљавање послодавцима обезбеђује правовремено информисање о законској регулативи у области рада и запошљавања, актуелним програмима и мерама активне политике запошљавања који укључују програме финансијске подршке приликом запошљавања лица са евиденције Националне службе.

Послодавцима који исказују потребу за запошљавањем, након извршене предселекције лица у складу са захтевима посла, упућују се лица са евиденције Националне службе. На тај начин послодавци имају могућност да изврше одабир кандидата за потребне позиције у својој компанији. Уколико са подручја једне филијале није могуће обезбедити тражени профил лица са евиденције, у договору са послодавцем се може покренути поступак међурегионалног посредовања који подразумева да се више филијала укључе у поступак предселекције и одабира кандидата за упућивање компанији.

Такође, треба напоменути да НСЗ поседује највећу базу података о незапосленима на националном нивоу.

2. Сајмови запошљавања

Сајмови запошљавања представљају место сусретања послодаваца и лица која траже запослење, обезбеђују промоцију компанија и квалитет пружене услуге приликом одабира кандидата. Током одржавања ове манифестације компанијама је омогућено да обаве разговор са потенцијалним кандидатима за посао, да прикупе радне биографије на отвореним позицијама и у кратком року обезбеде кадровске потребе.

У вези са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији и повећаног ризика за здравље становништва, ради спречавања ширења инфекције вирусом САРС – ЦоВ-2, обустављена је реализација сајмова запошљавања.

3. Организовање спровођења јавних радова

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом имају:

 • органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге и
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, једнократно
 • накнаду трошкова обуке.

4. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима

Подразумева финансијски подстицај у једнократном износу послодавцима из приватног сектора за отварање нових радних места на којима се запошљавају незапослена лица из категорије теже запошљивих.

Висина субвенције је одређена категоријом лица и степеном развијености јединице локалне самоуправе према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије.

Послодавци којима се одобри субвенција имају обавезу да лица чије се запошљавање субвенционише задржи у радном односу на неодређено време са пуним радним временом, у складу са законом, најмање 12 месеци, односно у случају престанка радног односа лица да изврше замену у складу са јавним позивом и измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом.

5. Ослобађање од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање

Послодавац који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом у складу са законом који уређује спречавање дискриминације лица са инвалидитетом, за које одговарајућом правно-медицински валидном документацијом докаже инвалидност, ослобађа се обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, за период од три године од дана заснивања радног односа тог лица. Овај део доприноса уплаћује Национална служба за запошљавање месечно, на основу обрађених електронских пријава ППП ПД добијених од Пореске управе.

6. Програми подстицања запошљавања особа са инвалидитетом

Подршку запошљавању особа са инвалидитетом, поред укључивања у остале програме и мере активне политике запошљавања, Национална служба за запошљавање пружа и кроз следеће програме:

Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства.

Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа са особом са инвалидитетом.

Субвенција зараде се одобрава на основу поднетог захтева послодавца, у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду (месечно).

Остварује се према прописима о државној помоћи за запошљавање особа са инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи.

Рефундација трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима.

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом која се запошљава под посебним условима (Решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења лицу је утврђен 2. степен тешкоћа и препрека у раду) може да оствари право на рефундацију трошкова подршке за програме:

А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту - радна асистенција

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребна стручна подршка на радном месту, може остварити право на рефундацију трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке новозапосленој особи са инвалидитетом, само за време док пружа стручну помоћ, а најдуже12 месеци. Послодавцу се за лице ангажовано на пружању стручне помоћи рефундирају:

трошкови исплаћене зараде, без пореза и доприноса, за пун фонд радних сати, односно сразмерно броју радних сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом у односу на месечни фонд радних сати, до 50.000,00 динара (месечно);

трошкови припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.

Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребно прилагођавање радног места може остварити право на рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног места у једнократном износу до 400.000,00 динара. Под прилагођавањем радног места подразумева се техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме у складу са могућностима и потребама запослене особе са инвалидитетом.

Рефундација трошкова подршке за наведене програме се остварује према прописима о државној помоћи за накнаду додатних трошкова запошљавања особа са инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи. Висина рефундације трошкова подршке не сме да буде већа од 100% оправданих додатних трошкова.

7. Вишкови запослених

Уколико сте послодавац који је утврдио да ће због технолошких, економских или организационих промена у оквиру од 30, односно 90 дана, доћи до престанка потребе за радом запослених на неодређено време, дужни сте да донесете Програм решавања вишка запослених.

Обавеза доношења Програма зависи од броја запослених у предузећу, као и од броја лица за чијим радом престаје потреба. Обавеза доношења Програма постоји у следећим случајевима:

 • Послодавац који има више од 20, а мање од 100 запослених, а престаје потреба за радом 10 запослених
 • Послодавац који има најмање 100, а највише 300 запослених, а престаје потреба за радом 10% запослених
 • Послодавац који има преко 300 запослених, а престаје потреба за радом 30 запослених.

Послодавац који утврди да ће доћи до престанка потребе за радом најмање 20 запослених у оквиру периода од 90 дана, без обзира на укупан број запослених код послодавца.

8. Стручна пракса

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечена одговарајућа квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за струку за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификације или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.

Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална служба за запошљавање финансира програм најдуже 12 месеци. У случају када се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, Национална служба може да финансира програм у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, Национална служба програм финансира у трајању:

 • до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
 • до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
 • до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада:

а) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не може прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),

в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних општина у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе, право учешћа у реализацији програма може остварити послодавац који припада приватном или јавном сектору, без обзира на област којом се бави, при чему приватни сектор има приоритет.

9. Програм приправника

Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечен висок ниво квалификације, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) учествује у финансирању програма најдуже до 12 месеци. Уколико се програм приправника спроводи у складу са законом, Национална служба може да финансира програм у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се програм приправника спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба програм финансира у трајању:

 • до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
 • до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација реализује се код послодавца који припада приватном сектору, који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, има кадровске, просторне и техничке капацитете за реализацију програма. Незапослено лице мора имати најмање шести ниво квалификације и просечну оцену од најмање 8,5 на претходно завршеним нивоима студија, до 30 година старости и нема радног искуства у струци за коју је стечена квалификација или које је радило краће од времена утврђеног за приправнички стаж. У програм се могу укључити незапослене особе са инвалидитетом и Роми, без обзира на године старости и просечну оцену.

10. Програм приправника за незапослена лица са средњим нивоом квалификација подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци, за коју је стечена одговарајућа квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником, предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална служба учествује у финансирању програма најдуже до 6 месеци.

Програм приправника за незапослена лица са средњим нивоом квалификација реализује се код послодавца који припада приватном сектору, који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, има кадровске, просторне и техничке капацитете за реализацију програма. Незапослено лице мора да припада једној од следећих категорија лица: млади до 30 година старости који су на евиденцији незапослених дуже од 6 месеци, незапослене особе са инвалидитетом, незапослени Роми, млади који су имали или имају статус младих у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама.

11. Стицање практичних знања

Програм стицања практичних знања подразумева стицање практичних знања и вештина незапосленог обављањем конкретних послова код послодавца који припада приватном сектору.

У програм се могу укључити незапослена лица из следећих категорија:

 • лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих,
 • лица из категорије вишкова запослених и лица која се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) дуже од 18 месеци - са најмање средњим нивоом квалификација, без обзира на врсту квалификације и радно искуство, а која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за обављање конкретних послова.

Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима, у трајању од 3 месеца, у складу са достављеним програмом послодавца, а реализује се кроз

1. заснивање радног односа на одређено време:

послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укључено лице у трајању од 3 месеца, у ком случају има обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеца након завршетка програма (укупно 6 месеци);

2. заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до истека трећег месеца, односно завршетка програма):

послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укључено лице у трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци, у којем случају има обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања (укупно 12 месеци). Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може да оствари послодавац под условом да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), да има програм стицања практичних знања и вештина којима треба да овлада лице, да има одговарајуће кадровске капацитете и да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма.

12. Обука на захтев послодавца

Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке незапосленог ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са потребним знањима и вештинама.

Програм обуке на захтев послодавца подразумева:

 • реализацију обуке у трајању до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука1, или посебним законом или правилником, или
 • реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
 • заснивање радног односа са најмање 50% полазника који су са успехом завршили обуку.

Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац под условом да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом, да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке, односно да обезбеди инструктора и да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке.

За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац мора да испуњава кадровске, техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке у складу са одобрењем за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издатим од стране министарства надлежног за послове запошљавања.

13. Обука за потребе послодавца за запосленог

Циљ обука за потребе послодавца за запосленог јесте стицање додатних знања и вештина потребних за обављање послова и радних задатака са циљем одржања запослења код послодавца.

Обука се реализује ради посебног усавршавања запосленог или општег усавршавања запосленог.

Под посебним усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, који кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које нису преносиве, или су ограничено преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Под општим усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, који кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које су већином преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Обуку може спроводити јавно признати организатор активности образовања одраслих, у складу са прописима наведеним у Закону о образовању одраслих и поџаконским актима, односно извођач обуке лиценциран од стране надлежне институције Републике Србије, у складу са посебним законским прописима (у даљем тексту: извођач обуке), а на основу исказане потребе послодавца.

Програм се реализује за потребе послодавца, у складу са расписаним јавним позивом и правилником који уређује ближе критеријуме и услове за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца и који прописује министар надлежан за послове запошљавања.

Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац који припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%) и има план усавршавања запосленог са предлогом извођача обуке.