Компаније у Европи суочиће се са пет изазова у блиској будућности:

 1. управљање талентом
 2. управљање демографским променама
 3. постати учећа организација
 4. управљање балансом рад-живот
 5. управљање културном трансформацијом

Компаније које буду у ситуацији да одговоре овим изазовима моћи ће да одрже конкурентску предност. Шта би требало предузети да би се предупредили ови изазови дошло се истраживањем у којем је учествовало 1355 директора из 27 Европских земаља. Они су разменили мишљења о 17 тема из менаџмента људских ресурса, али се такође овим истраживањем обухватило и више од 100 руководиоца средњег нивоа.

Директори су констатовали да ових пет изазова са којима се требају суочити у наредном периоду, представљају и својеврсан индикатор слабости њихових компанија, и требало би се усредсредити и на напоре да се ојачају могућности компанија да одговоре на ове изазове.

Занимљиво је да је само 30% изјавило да ће се у наредном периоду позабавити са овим изазовима менаџмента људских ресурса.

Имајући у виду садашње демографске трендове, и испољену спремност Европљана за миграцијом унутар и ван континента ради проналажења запослења, компаније морају обратити пажњу на свих 5 изазова као целину, јер би направиле грешку ако би их гледале појединачно. Такође, треба напонеути да се важност раматраних тема (њих 17), варира од земље до земље, и у зависности је од економских и трендова који су јединствени за сваку европску нацију и под снажним је утицајем локалних руководиоца.

Европско законодавство и Србија

Европска комисија и Закон о раду

Шта је Закон о раду ?
Закон о раду је тело закона који дефинише Ваша права и обавезе као радника и послодаваца, као на радном месту.

На нивоу заједнице, закон о раду обухвата два главна подручја:
- услове рада - укључујући радно време, скраћено радно време и на одређено време, вођење евиденције о запосленима.
- Информације и консултације радника - укључујући и случај колективног отпуштања и/или припајању предузећа.

Како то функционише ?
Европска заједница је радила на постизању високог нивоа запослености и социјалне заштите, побољшању услова живота и рада, економске и социјалне кохезије.

У том оквиру, улога Европске заједнице (ЕЗ) је да подржи и допуни активности држава чланица у области социјалне политике, у складу са одредбама Уговора о ЕЗ, посебно са члановима 136-139.

У том циљу, ЕК усваја законе који дефинишу минималне захтеве на нивоу ЕУ из области која регулишу услове рада и запошљавања, и информисању и консултовању запослених. Државе чланице затим преносе закон Заједнице у своје националне законе и имплементирају га, гарантујући сличан ниво заштите својих права и обавеза широм ЕУ.

Изабране владе држава чланица ЕУ, судови чланица, су одговорни за спровођење донетих мера од стране Европске комисије и њиховог преноса тј. имплементирања у националне законе. Комисија контролише пренос права ЕУ и кроз систематско праћење осигурава правилну имплементацију. Европски суд правде игра важну улогу у решавању спорова и пружању правних савета у питањима формулисаним од стране националних судова о тумачењу закона.

Какви су резултати?
Усвајањем законодавства формулисањем минималних захтева унапређују се стандарди рада и права радника што је једно од главних достигнућа Европске уније из области социјалне политике.

Иницијално, закон о раду од стране Европске комисије који је дизајниран са циљем да обезбеди стварање јединственог тржишта није довело до смањења стандарда у радним односимна или до поремећаја у конкуренцији.

Данас, закон о раду има кључну улогу у обезбеђивању високог нивоа запослености и одрживог економског раста и тај раст је праћен континуираним побољшањем услова живота и рада у Европској унији.

Водећи принципи из радних односа ЕУ

 • Третирајте синдикате, радничке савете и заступнике запослених са достојанством и поштовањем
 • Подстичите сарадњу са свим запосленима и организацијама које заступају запослене ради унапређења конкурентности
 • Индивидуалан рад са сваком страном уз практично поштовање локалних навика
 • Омогућити доношење одлука на локалном нивоу
 • Обезбедити систем награђивања који је конкурентан на тржишту на коме се такмиче за посао
 • Настојати да се развију одрживи односи са запосленима који ће се заснивати на интегритету и поверењу
 • Обезбедити искрену, благовремену и директну комуникацију
 • Све одлуке доносити у складу са важећим законима и уговорима о раду
 • Сваки договор са синдикатима, радничким саветима и заступницима запослених да буде у складу са корпоративном политиком, националним/локалним законима и прописима