Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 79/15 – исправка ) ( у даљем тексту: Закон) уређује вођење Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код кориниска јавних средстава, његов садржај и начин вођења, као и заштиту и доступност података.

Са тим у вези, дана 14. јуна 2018. године на седници Владе усвојена је Уредбу о шифарнику радних места („Службени гласник РС”, број 48/18), којом се утврђују шифре радних места на основу којих корисници јавних средстава уносе податке о радном месту на којем раде запослена, изабрана, именована и постављена лица у Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава.

Уредба о шифарнику радних места ступа на снагу и примењује се од 30. јуна 2018. године.

Опширније...

Државна управа је део извршне власти и задужена је за обављање управних послова у оквиру права и дужности Републике Србије.

Органи државне управе су министарства, органи управе у саставу министарства и посебне организације. Органи државне управе се образују законом и њихов делокруг се одређује законом. Министарства се образују Законом о министарствима. Број министарстава је променљив и колики ће бити зависи од нове Владе након одржаних избора.

Министарство може имати један или више органа државне управе у свом саставу. Орган у саставу образује се за извршне односно за инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове. Врсте органа у саставу су управе, инспекторати и дирекције.

Управа се образује за извршне и с њима повезане инспекцијске и стручне послове.

Опширније...