Менаџерски врх ( Toп Meнаџмент, Сениор Менаџмент) је задужен је за интеграцију укупног менаџмента у организацији. Одговоран је за целокупно управљање организацијом.

Менаџерски врх сачињава релативно мала група менџера. Њихова примарна одговорност је проналажење ефективних развојних стратегија, као и управљање међуљудским односима. Топ менаџмент повезује предузеће са околином, представља предузеће и осигурава му подршку околине при чему је изложен највећим притисцима, претњама и утицајима из околине.

Стратешки менаџмент се бави: стратегијом пословања, дугорочним планирањем, циљевима пословања и пословном политиком. За свој рад врховни менаџмент одговара власничкој структури а међу најважније активности убраја се формулисање заједничке визије предузећа, обликовање организацијске културе и неговање предузетничког духа који омогућује предузеђу прилагођавање брзим променама. Врховни менаџмент мора бити способан да ангажује знање, вештине и способност сваког запосленог.

Уобичајне титуле на овом нивоу су: Председник компаније (President), председник борда директора (Chairman of the Board), извршни директор (Chief Executive Officer - CEO), финансијски директор (Chief Financial Officer - CFO), директор маркетинга (Chief Marketing Officer - CMO), директор операција (Chief Operating Officer - COO).

Топ менаџмент своју улогу у изградњи односа са запосленима, остварује стварањем визије и мисије предузећа, стратешким плановима и пословном политиком у коју су уграђене између осталог, концепција управљања људским ресурсима. Улога топ менаџмента у изградњи односа са запосленима произилази из самог схватања запослених у организацији, које значи непрекидно побољшање свих пословних процеса које као такво укључује све запослене у процес идентификације и решавање проблема, као и тражења бољих начина да се ствари обаве. На основу визије, мисије, стратешких планова и нове пословне политике, топ менаџмент дефинише циљеве и задатке у односу на запослене, јасно их предочава запосленима и истовремено ствара услове за њихово поштовање и остварење. Он остварује своју улогу у изградњи амбијента за квалитет у сваком сегменту управљања запосленима, почев од планирања, селекције, увођења у посао, обучавања и образовања, процене успешности и развоја запослених, до организовања, мотивисања, комуникација. При успостављању позитивног односа веома је значајан лични пример и стил руковођења, јер личним ангажовањем и личним примером руководилац доказује да су интереси руководства и запослених исти - успех организације на коме заједнички раде. Лични пример уз видљиве доказе самопожртвовања и доследност могу развити неслућену креативну енергију запослених и створити повољну климу за квалитетан рад и уважавање потреба купаца Поверење у топ менаџмент и однос запослених у организацији према топ менаџменту и реципрочно је једна од битнијих ставки у организационом понашању и дистрибуцији организационе правде.

Прочитајте и ово

www.najboljiusrbiji.rs

Да ли сте "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ"? 2021 година најбољих!

Избор "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021". Да ли сте Ви најбољи?

НАЈБОЉЕ У СРБИЈИ 2020