На основу одговора на постављена питања доћи ће се до информација о томе шта, зашто и колико је урађено на развијености управљања људским ресурсима у организацији.

 

 

 

УПИТНИК

ЗА

АНАЛИЗУ

МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ

Име организације ___________________________________

Грана индустрије ___________________________________

Свака организација се суочава са изазовима различитих правила, закона, прописа и општих пословних проблема. На основу одговора организације на те изазове се испољава и њена развијеност, снага и слабост кључних подручја људских ресурса која могу представљати ризик за пословање ако се не обрати пажња или ако се настави са неправилним управљањем.

На основу одговора на постављена питања доћи ће се до информација о томе шта, зашто и колико је урађено на развијености управљања људским ресурсима у организацији.

Име пословне јединице-сектора:                                 _______________________________________

Адреса                                                                   

Улица:                                                                             _______________________________________

Општина:                                                                        _______________________________________

Регион/Покрајна/Поштански број:                               _______________________________________

Држава:                                                                           _______________________________________

Телефонски број:                                                                        _______________________________________

И-Мејл:                                                                            _______________________________________

Контакт у организацији:

Име и презиме: ______________________________    

Позиција:          ______________________________

Телефон:           ______________________________

Мејл:                 ______________________________

Име и презиме: ______________________________    

Позиција:          ______________________________

Телефон:           ______________________________

Мејл:                 ______________________________

МОЛИМО ВАС ДА ОДГОВОР ЗА КОЈИ СТЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ ОЗНАЧИТЕ ЦРВЕНИМ СЛОВИМА на пример:

 Не

 Да

На питања на која не можете дати одговор из различитих разлога (пословна тајна, не имања довољно информација), напишите Х или ПТ

ОПШТА/СТРАТЕШКА/ПОСЛОВНА ПИТАЊА

 

Top of Form

 1. Врста организације?

Јавно предузеће

Приватно

 1. Које је величине организација?Top of Form

 Микро

 Мало

 Средње

 Велико

 1. Да ли је одређена мисија и визија организације?

 Не

 Да

 Да формално али се не примењује у пословању

 Да наведене су у службеним документима и примењују се

 1. Да ли у организацији постоји сектор/департмент/одељење за управљање људским ресурсима?

 Не

 Да

 Не, постоји само особа која се бави тим пословима

 1. Који процеси управљања људским ресурсима се редовно одвијају у организацији? Наведите.
 1. Да ли сте упознати са законима и прописима са којима се утиче на организацију ваше величине по броју запослених?

 Не

 Да

 1. Да ли наредне године планирате већи или мањи број запослених?

Мањи

 Већи

 Одржати исти број запослених

 1. Да ли организација има синдикате који могу да утичу на колективно преговарање?

 Не

 Да

 Да постоје али су без утицаја

 1. Да ли имате редован систем за надгледање и ревизију људских ресурса како би се осигурало поштовање важећих организационих и државних прописа?

 Не

 Да

 1. Да ли сте у последње три године пословања имали захтеве за ангажовањем државних агенција за посредовање, арбитражу, административна саслушања, поновљене радне инспекције, интерне жалбе, адвокатске интервенције из области радних односа?

Не

 Да

 1. Да ли су запослени осигурани?

  Не

 Да

 Да, имају редовно плус додатно осигурање

 1. Да ли је руководство обучено за управљање људским ресурсима уз придржавање закона са којима се регулишу радни односи и придржавањем правила организације?

 Не

 Да

 Да али недовољно

 1. Колико пословних локација поседује и ради у оквиру организационе јединице (укључујући све оперативне и административне локације које обављају делатност из менаџмента људских ресурса)?

____________________

 1. Да ли је организација пословала успешно последње фискалне године?

 Да

 Не

 1. Шта је пословна стратегија организације?

____________________

 1. Да ли пословна стратегија организације има додирних тачака са стратегијом управљања људским ресурсима организације? Oпишете

 Не

 Да

_______________________

 1. Шта је стратегија управљања људским ресурсима у организацији?
 1. Да ли је стратегија управљања људским ресурсима усклађена са стратегијом организације?

 Не

 Да

 1. Ко је развио стратегију управљања људским ресурсима у организацији?
 1. Да ли сте ангажовали унакрсне тимове у организацији да помогну да се развије стратегија управљања људским ресурсима?

 Не

 Да

 1. Шта сектор управљања људским ресурсима чини да подржи имплементацију организационе стратегије?
 1. Шта се одредили како ће сектор управљања људским ресурсима утицати на организационе перформансе и подржати остварење стратешких циљева организације.
 1. Да ли сте одрадили организациону анализу недостатака (gap analysis), садашњег и жељеног организационог понашања и развили стратегију превазилажења истих?

 Не

 Да

 1. Укратко описати садашњу улогу сектора за управљање људским ресурсима, навести листу функција и евалуацију ефективности.

ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

 

 1. Опишите организациону политику управљања људским ресурсима по следећим областима рада:
 • - Запошљавање (регрутовање, социјализација);
 • - Обука, тренинг, развој, стручно усавршавање;
 • - Вредновање рада;
 1. Како и који обим подршке се даје организационом делу управљања људским ресурсима у остваривању стратешких задатака.
 1. Опишите програм управљања људским ресурсима организације.
 1. Да ли се програм управљања људским ресурсима слаже са политиком управљања?

 Не

 Да

РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

 

 1. Да ли са постојећим запосленима у организацији можете да остварите постављене пословне циљеве?

 Не

 Да

 1. Да ли организација има план развоја запослених?

 Не

 Да

 1. Како сте (на основу чега) креирали план развоја запослених?
 1. Да ли сте развили однос према запосленима заснован на компетентности?

 Не

 Да

 1. Да ли свака радна позиција у организацији има листу захтеваних то јест потребних компетенција за успешно обављање посла?

 Не

 Да

 1. Да ли сваки запослени разуме шта се од њега очекује по питању остварења радних задатака?

 Не

 Да

 1. Да ли организација има јасно урађен списак описа посла за сваку радну позицију (Правилник о организацији и систематизацији радних места) и да ли има за свако место јасно одређену спецификацију рада?

 Не

 Да

 1. Колики је укупан број запослених на:
 • - Менаџерском нивоу? ______
 • - Нивоу шефова или супервизора? _____
 • - Оперативном нивоу? ____
 • - Укупан број запослених у организацији? ______
 1. Колики је број запослених у сектору управљања људским ресурсима на:
 • - Менаџерском нивоу? ______
 • - Нивоу шефова или супервизора? _____
 • - Оперативно особље? _____
 • - Укупно _____

ЗАПОШЉАВАЊЕ

 

 1. Колико сте понуда (број) за посао дали у току последње фискалне године? ______
 1. Колико је понуда успешно завршено у току последње фискалне године? _______
 1. Колики је просечни временски период од расписивања понуде до успешног попуњавања упражњеног радног места?
 1. Колико сте радних места интерно попунили (задња фискална година)? _______
 1. Колико сте радних места екстерно попунили (задња фискална година)? _______
 1. Колико сте нових радних места отворили (задња фискална година)? ________
 1. Колико сте радника примили без искуства на почетној позицији (задња фискална година)? _________
 1. Колико сте радника примили са искуством на позицији која није за почетнике (задња фискална година)? ________
 1. Колики су трошкови били за интерно попуњавање радног места (задња фискална година)? _______
 1. Колики су трошкови били за екстерно попуњавање радног места (задња фискална година)? _______
 1. Колико радних позиција има у организацији? _______
 1. Опишите процес регрутације?
 1. Да ли се врши селекција и одбацивање неодговрајућих кандидата још у раном поступку и фокусира се само на оне подобне?

 Не

 Да

 1. Каква је методологија регрутације? Опишите.
 1. Шта се ради да се привуку пожељни кандидати за посао? Опишите.
 1. Да ли се и у којем проценту јављају кандидати чије се компетенције или потребна квалификованост поклапају са потребама радног места?

 Не

 Да

 1. Да ли користите услуге Агенција за запошљавање?

 Не

 Да

 1. Да ли сте задовољни са одзивом квалификованих кандидата за расписане позиције?

 Не

 Да

 1. Ко доноси крајњу одлуку ко ће бити запослен?

ЗАДРЖАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

 1. Да ли имате програм како да задржите раднике у организацији?

 Не

 Да

 1. Да ли је програм довољан за то?

 Не

 Да

 1. Да ли организација има атрактиван програм предности и бенефита за запослене који би је издвојили од конкуренције и задржао запослене?

 Не

 Да

 1. Да ли водите рачуна о флуктуацији радника?

 Не

 Да

 1. Колика је (процентуално) флуктуација радника била у задњој фискалној години? _____

РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

 

 1. Да ли организација има јасно дефинисану стратегију развоја запослених?

 Не

 Да

 1. Шта (који ) је тренутни развојни систем за запослене?
 1. Колики је број сати утрошен за развој запослених (укупан број за све запослене) у протеклој години за:
 • - Менаџере _____
 • - Шефове/супервизоре ______
 • - Остало особље /оперативно _______
 1. Колики је проценат од укупног броја сати развоја запослених дат у:
 • - Формалном (теоретском) учењу у учионици? ______
 • - Компјутерско/информатичко усавршавање? _______
 • - Практична обука/тренинг на послу? _______
 • - Самостално студирање? ________
 • - Учење ван посла? _______
 1. Колики су укупни трошкови развоја запослених у прошлој фискалној години? _______
 1. Како одређујете потребе развоја запослених?
 1. Како спроводите потребе развоја у програм развоја запослених?
 1. Какву врсту развоја нудите запосленима?
 1. Да ли менаџери и запослени проналазе да се понуде за развојем поклапају са њиховим потребама?

 Не

 Да

 1. Како радите евалуацију ефективности развоја запослених?
 1. Да ли сваки запослени има свој програм развоја?

 Не

 Да

 1. Како се идентификују индивидуалне потребе развоја са планом развоја посла?
 1. Да ли је индивидуални план развоја ефективан?

 Не

 Да

 1. Ако јесте због чега?

УПРАВЉАЊЕ ПЕРФОРМАНСАМА

 1. Који тип система управљања перформансама користите? Молимо опишите.
 1. Да ли је ефективан?

 Не

 Да

 1. Ако није, зашто?
 1. Да ли дајете конструктивни одговор/повратну информацију како би утицали на побољшање перформанси запослених?

 Не

 Да

 1. Да ли у евалуацији перформанси запослених постоји и елеменат задовољства корисника услуга или рада запосленог?

 Не

 Да

ПЛАТЕ И НАГРАДЕ

 

 1. Какав је тренутни постојећи систем за одређивање плата запослених у организацији? Молимо опишете.
 1. Да ли имате у понуди план зарада запослених моји је повезан са оствареним перформансама?

 Не

 Да

 1. Да ли развијате план зарада запослених који подржава стратешке циљеве?

 Не

 Да

 1. Ко је дизајнирао садашњи систем исплате зарада запослених?
 1. Да ли је сектор управљања људским ресурсима био укључен у дизајнирање система плаћања?

 Не

 Да

 1. Да ли се ефикасност система периодично проверава?

 Не

 Да

 1. Да ли радите евалуацију система зарада на годишњем нивоу или по потреби?

 Не

 Да

 1. Да ли упоређујете систем зарада са тржиштем које вас окружује?

 Не

 Да

 1. Да ли је конкурентан?

 Не

 Да

 1. Да ли имате успостављене процедуре провере система са којима сте сигурни да је све у оквиру законских норми и правила?

 Не

 Да

 1. Наведите бенефите  које имају ваши запослени?

 Не

 Да

 1. Опишете систем награђивања запослених у организацији?
 1. Да ли постоје разлике у систему награђивања између вишег, средњег менаџмента и оперативног особља?

 Не

 Да

 1. Ако постоје које? Опишите.
 1. Колики су трошкови компаније за награде и бенефите према свим запосленима у организацији укључујући и оне који раде под уговором, пола радног времена, привремено, неодређено?

РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

 

 1. Шта је садашњи систем развоја каријере у организацији? Молимо Вас опишите.
 1. Да ли је систем заснован на праведности и одређен Правилником (општим актом)?

 Не

 Да

 1. Какав је индивидуални однос система и запосленог? Опишите.
 1. Да ли организација има систем планирања успеха запослених?

 Не

 Да

 1. Да ли систем укључује и критичне позиције у организацији?

 Не

 Да

 1. Који су индикатори успешних радника? Наведите неке.
 1. Да ли је систем ефективан? Ако није, зашто?

 Не

 Да

____________________

ОРГАНИЗАЦИОНО/ИНДУСТРИЈСКИ ОДНОС

 1. Да ли развијате културу која промовише инклузију управљања/менаџмента и рада као равноправних партнера у пословном успеху? Како?

 Не

 Да

__________________

 1. Са којим проблемима се организација суочава у радним односима?
 1. Да ли имате репрезентативне синдикате?
 1. Да ли синдикат/ати заступају запослене на одговарајући и ваљан начин?

 Не

 Да

 1. Како решавате проблеме у радним односима?
 1. Да ли запослени добијају повратну информацију када се реше проблеми из радних односа?

 Не

 Да

 1. Да ли организација има дефинисану процедуру која омогућује запосленима да се жале ако нису задовољни решењем проблема?

 Не

 Да

 1. Да ли организација има дефинисане канале комуникације и да ли их активно користи при радним или индустријским односима са свим запосленим?

 Не

 Да

 1. Да ли организација охрабрује запослене да узму активно учешће у успостављању добрих радних односа?

 Не

 Да

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

 1. Који систем користите?
 1. Да ли је ефективан?

 Не

 Да

 1. Како систем подржава стратегију управљања људским ресурсима?

ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ

 1. Која је тренутна политика за одлазак у пензију?
 1. Да ли организација има неки програм који је припремни за одлазак у пензију запослених?

 Не

 Да

 1. Који је број запослених отишао у пензију у задњој фискалној години? ______

КОМУНИКАЦИЈА

 1. Да ли је отворена комуникација између запослених и менаџмента?

 Не

 Да

 1. Како менаџери и запослени виде ефективност постојеће комуникационе културе у организацији?
 1. Да ли је прихваћена и искоришћена креативност, иновативност запослених од стране организације?

 Не

 Да

 1. Да ли постоји делегирање одлучивања и одговорности на ниже нивое?

 Не

 Да

 1. Које врсте комуникација са запосленима има организација?
 1. Да ли организација поседује систем који омогућује запосленима да дају повратну информацију или своје мишљење на дешавања у организацији?

 Не

 Да

ЗАХВАЉУЈЕМО ВАМ И ЖЕЛИМО ПУНО УСПЕХА У ДАЉЕМ РАДУ

 

Прочитајте и ово: 

 

Комора менаџера људских ресурса Србије