Стрес на раду је једно од најважнијих питања у многим државама и на различитим радним местима. Стрес има пуно негативних утицаја, укључујући болести циркулације и гастро-ентеролошке болести, друге физичке проблеме, психосоматске и психо-социјалне проблеме као и низак степен продуктивности. Посебан нагласак је стављен на побољшање услова за рад и организације рада у погледу стреса на раду, као и на практичне мере за превазилажење стресних ситуација на раду. Недавна истраживања која је спровела Међународна организација рада, показују да постоје често примењиве контролне тачке за изучавање и смањење стреса на раду.

Опширније...

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/2011, 54/2011 и 44/2013.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се листа стручних, академских и научних назива са назнаком звања одговарајућег степена студија из одговарајућих образовно-научних и образовно-уметничких области и скраћенице тих назива. Листа стручних, академских и научних назива (у даљем тексту: Листа) одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Опширније...