„Незаконит је анекс уговора о раду којим послодавац предвиђа уговорну казну у случајевима непоштовања дужине отказног рока у случају отказа од стране запосленог и у случајевима повреде обавеза чувања пословне тајне и обавезе конкуренције.

Опширније...