Колико очеви у Србији користе родитељско одсуство омогућено законом?

Ово пилот истраживање је спровела СеКонС група за развојну иницијативу, у њему је учествовало 305 запослених жена и мушкараца из јавног и приватног сектора, претежно од 18 до 49 година, а подаци су прикупљани током маја 2020. године.

Иако су запослени углавном упознати са регулативом која омогућава очевима да користе родитељско одсуство (од трећег месеца до годину дана бебиног живота), већина испитаника (79,4%) сматра да је ипак мајка та која треба да користи читаво одсуство, или бар његов већи део. Тог мишљења је чак 47% жена, што се може сматрати прилично алармантним. Тек једна петина испитаника (20,3%) сматра да оба родитеља треба да га користе подједнако.

Као један од главних разлога зашто мајка треба да користи читаво одсуство, у 46,6% случајева наводи се дојење, а потом следи традиција – трећина испитаника сматра да мајке традиционално имају главну одговорност за подизање деце. Нешто више од петине учесника у истраживању (21,5%) верује да мајке боље васпитавају децу него очеви, петина сматра да је разлог физиолошка и емотивна повезаност мајке и детета, а сваки десети испитаник да је боље да мајке остају са децом јер очеви више зарађују.

Одсуство у периоду од навршена три месеца до годину дана дететовог живота искористило је свега 5% испитаних очева, што показује да је спремност мушкараца да напусте доминантан патријархални модел очинства још ниска у Србији, иако постоје законски дефинисане могућности. У највећем броју случајева (69%) очеви који су учествовали у истраживању као разлог за то што нису користили родитељско одсуство наводе једноставно чињеницу да су “одсуство користиле мајке”, што указује на дубоку укорењеност и неупитност ове праксе и одсуство рефлексије о могућим другачијим обрасцима бриге о детету у најранијем узрасту. Забрињава и став жена међу којима већина (58,3%) наводи да “отац није имао потребу да користи одсуство, јер су оне бринуле о деци”.

Запослени у државном сектору чешће него запослени у приватном сектору описују своје предузеће као неподстицајно за коришћење родитељског одсуства од стране очева (93% у државном, наспрам 82% у приватном сектору). Чак 78,4% запослених сматра да предузеће у којем раде не примењује мере које би подстакле очеве да се више укључе у одгајање детета након првог рођендана. И код испитаника који су навели да у њиховом предузећу постоје подстицајне мере, оне се најчешће своде на информисање запослених о могућностима коришћења родитељског одсуства. Истовремено, чак четвртина испитаника није упозната да ли уопште постоје било какве мере подстицаја.

Већина сматра да би флексибилне радне форме попут каснијег доласка на посао, усклађивање радног времена са радним временом институционалне подршке за бригу о деци, рад од куће неколико дана месечно – помогле родитељима да ускладе пословни живот и бригу о малој деци.

Пракса је показала да учешће очева у одгајању деце позитивно утиче како на психофизички развој деце и партнерске односе, тако и на развијање особина код очева пожељних за пословно окружење (нпр. способност решавања конфликата, делегирања, преговарања). Компаније које промовишу овај модел привлаче и задржавају значајнији број радника, смањује се одсуство са посла, повећава се радна мотивација, а то доприноси и повећању продуктивности читавог предузећа. На ширем плану, доприноси се већем укључивању жена на тржиште рада и унапређењу родне равноправности у широј заједници.

**Према Закону о раду, одсуство ради неге детета почиње када дете наврши три месеца, односно по истеку породиљског одсуства, и очеви имају пуно право на његово коришћење у једнаком трајању као и мајке – уз услов да су оба родитеља запослена.

**На основу Закона о финансијској подршци породици са децом, право на накнаду зараде за време одсуства ради неге детета имају и мајке и очеви под истим условима; ово право родитељи не могу користити истовремено.

Читаво истраживање можете пронаћи на http://www.secons.net/publications.php?p=116

Бринимо о деци заједно је једногодишња иницијатива СеКонС групе за развојну иницијативу, која се спроводи у сарадњи са Хрватским пословним клубом. Циљ ове иницијативе је подстицање запослених и послодаваца на интензивније коришћење родитељског одсуства од стране очева.

Иницијатива је усмерена на истраживање иновативних модела који треба да допринесу равнотежи пословног и приватног живота запослених, на родно одговоран начин.

Иницијатива Бринимо о деци заједно настала је у оквиру пројекта “Родно одговорно управљање – Прерасподела неплаћеног рада”, који спроводи Агенција за родну равноправност и оснаживање жена (УН Жена), у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност Владе Републике Србије, уз подршку Владе Уједињеног Краљевства и Британске амбасаде у Београду.


Прочитајте и ово: Социјални менаџмент људских ресурса