Државна управа је део извршне власти и задужена је за обављање управних послова у оквиру права и дужности Републике Србије.

Органи државне управе су министарства, органи управе у саставу министарства и посебне организације. Органи државне управе се образују законом и њихов делокруг се одређује законом. Министарства се образују Законом о министарствима. Број министарстава је променљив и колики ће бити зависи од нове Владе након одржаних избора.

Министарство може имати један или више органа државне управе у свом саставу. Орган у саставу образује се за извршне односно за инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове. Врсте органа у саставу су управе, инспекторати и дирекције.

Управа се образује за извршне и с њима повезане инспекцијске и стручне послове.

Инспекторат се образује за инспекцијске и стручне послове.

Дирекција се образује за стручне и њима повезане извршне послове који се, по правилу, односе на привреду.

Послове из свога делокруга орган у саставу врши самостално, али су усмерени у свом деловању од стране министра, који и доноси прописе из њиховог делокруга.

За стручне и с њима повезане послове где је потребна већа самосталност од органа који су у саставу, образује се посебна организација. Врсте посебних организација су секретаријати и заводи, али закон дозвољава и образовање посебних организација и са другим називом.

Такође, поједина јавна овлашћења могу се законом поверити и јавним агенцијама, установама, предузећима и другим организацијама, па чак и физичким лицима, као имаоцима јавних овлашћења. Делатности и послови због којих се оснивају јавне службе, њихово уређење и рад прописују се законом, а оснивачи јавних служби могу бити Република Србија, аутономне покрајине и јединице локалне.

(Извор: приручник за полагање државног испита)